Laden…

Disclaimer

Algemeen

De informatie zoals opgenomen op deze website is samengesteld door Medic Skin Center (een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan Schiedamsedijk 84A Rotterdam), hierna te noemen: ”Medic Skin Center “. Medic Skin Center beschikt over een vergunning om beleggingsdiensten te verlenen. Medic Skin Center staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75901641.

Gebruik website

De op deze website getoonde informatie wordt door Medic Skin Center met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Medic Skin Center verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Medic Skin Center worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. De informatie op deze website is geen aanbieding of een uitnodiging van de zijde van Medic Skin Center aan de bezoeker van deze website om op enigerlei wijze te handelen in effecten of gebruik te maken van de diensten van Medic Skin Center.

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door Medic Skin Center uitdrukkelijk uitgesloten. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel Medic Skin Center zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Medic Skin Center aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Medic Skin Center hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Medic Skin Center de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Medic Skin Center aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Medic Skin Center niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Medic Skin Center, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Medic Skin Center of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Medic Skin Center is het niet toegestaan links naar sites van Medic Skin Center weer te geven.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verbandhoudend met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Ten aanzien van de bescherming en verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar het Medic Skin Center Privacyverklaring.

Wijzigingen

Medic Skin Center spant zich in om uw persoonlijke informatie juist en up-to-date te houden. Mochten zich wijzigingen voordoen in uw persoonlijke informatie, dan verzoeken wij u vriendelijk deze wijzigingen schriftelijk door te geven aan Medic Skin Center. Als u geen prijs stelt op de ontvangst van informatie over aanbiedingen en diensten, dan kunt u dit ook schriftelijk aan Medic Skin Center laten weten. Wij behouden ons het recht voor het privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze internetsite worden gepubliceerd.